Yleiset ehdot

Lataa ehdot (PDF)

General Conditions (PDF)

Kaikki kokoukset järjestetään EU:n kilpailunrajoitus- ja kilpailusäädösten mukaan eikä missään vaiheessa käydä keskusteluja, joiden aiheena on: ehtojen, hintojen tai taksojen sopiminen, tiettyihin asiakkaisiin tai toimittajiin liittyvät asiat, tiettyjen asiakkaiden tai toimittajien boikotointi tai mustalle listalle asettaminen, markkinoiden tai asiakkaiden jakaminen tai muunlainen kilpailun vääristäminen.

Yleiset ehdot

Suomen laivameklariliiton jäsenille.
Hyväksytty vuosikokouksessa 8.2.1990. Tarkistettu 13.2.2003.

§ 1

Nämä ehdot koskevat kaikkea toimintaa, jonka kautta yritys on Suomen laivameklariliiton jäsen. Toimintaan kuuluvat siten laivanselvitys, laivojen ja rahdin rahtimeklarina toimiminen, alusten myynti- tai hankintameklarina toiminen, telakkaedustajana toimiminen, linja-agentuuri jne. Henkilöä, joka antaa liiton jäsenelle tehtävän, kutsutaan toimeksiantajaksi. Liiton jäsentä kutsutaan laivameklariksi.

§ 2

Toimeksiantajan ja laivameklarin on ilmoitettava toisilleen sellaisista olosuhteista, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa tehtävän suorittamiseen. Jos laivameklarin on toimittava ilman mahdollisuutta kysyä toimeksiantajalta ohjeita, hänen katsotaan toimineen toimeksiantajan puolesta ja toimeksiantajan riskillä.

§ 3

Laivameklarin on toimittava huolellisesti sekä hyvien laivaus- ja meklarikäytäntöjen mukaisesti suorittaessaan tehtävää.

§ 4

Laivameklari on vastuussa toimeksiantajalle aiheuttamistaan vahingoista. Laivameklari on kuitenkin korvausvastuussa vain, jos hän on toiminut huolimattomasti suorittaessaan tehtävää. Laivameklarin huolimattomuuden todistustaakka on toimeksiantajalla. Toimeksiantajan on myös todistettava, että huolimattomuuden ja vahingon välillä on ennakolta arvattavissa oleva syy-yhteys. Laivameklarin vastuu rajoittuu [FIM 50 000] 9 000 euroon tehtävää kohti. Vastuunrajoitusta sovelletaan, vaikka kyseessä olevan tehtävän piirissä olisi useampi kuin yksi vahinkoa aiheuttanut tapaus. Vastuunrajoitus ei päde, mikäli laivameklari on itse aiheuttanut vahinkoa [tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden johdosta] tarkoituksenaan aiheuttaa sellaista vahinkoa tai toimiessaan piittaamattomasti ja tietoisena siitä, että todennäköisesti seurauksena olisi sellainen vahinko.

§ 5

Laivameklari ei ole vastuussa toimeksiantajalle sellainen sopimuksen suorittamisesta, jossa laivameklari on toiminut välittäjänä.

§ 6

Laivameklaria koskevat tiedoksiannot tulee toimittaa ilman aiheetonta viivytystä. Toimeksiantajan tulee myös kohtuullisessa ajassa eritellä laivameklaria koskevat vaateensa.

§ 7

Laivameklari on oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen tehtävän suorittamisesta. Laivameklarilla on oikeus komissioon toimiessaan laivameklarina, rahtimeklarina ja telakkameklarina, vaikka tahot, jotka ovat meklaritoiminnan johdosta solmineet vuokra‑, hankinta‑, myynti‑, telakka- tai muun sopimuksen, eivät täyttäisi kyseistä sopimusta.

§ 8

Laivameklari neuvottelee erikseen kulukorvausten määrän ja kattavuuden. Jos toimeksiantaja ei täytä näitä erillisehtoja, laivameklarilla on oikeus purkaa sopimus ilman mitään vastuuvelvollisuutta.

§ 9

Jos laivameklari on sopimuksen mukaisesti perinyt rahtia tai muuta maksua toimeksiantajan puolesta, laivameklarilla on oikeus kuitata rahtia tai muuta maksua vastaava vastalasku, joka on syntynyt joko tämän tehtävän tai saman toimeksiantajan minkä muun tahansa tehtävän yhteydessä, jos laivameklari ei ole saanut siitä maksua.

§ 10

Laivameklarilla on panttioikeus rahtitavaroihin ja laivauskonossementtiin sekä tavaroihin liittyviin muihin asiakirjoihin, mikäli tavarat tai asiakirjat ovat hänen hallussaan, niitä toimeksiantajalta olevia maksamattomia saataviaan vastaan, jotka liittyvät tavaroihin tai kyseiseen asiakirjaan, kuten varaston vuokrasaataviin, sekä kaikkia muita toimeksiantajalta olevia maksamattomia saataviaan vastaan. Laivameklarilla on samanlainen panttioikeus toimeksiantajalle edellä mainittujen tavaroiden tai asiakirjojen häviämisen tai niille aiheutuneen vahingon johdosta vakuutuksen perusteella tai muusta syystä suoritettavaan maksuun.

§ 11

Laivameklarilla on oikeus myydä rahtitavaraa niin, että myyntikulut ja panttiin liittyvät saatavat on katettu. Samanlainen myyntioikeus pätee myös panttioikeuteen liittyviin asiakirjoihin.

§ 12

Edellä mainittuihin saataviin kuuluu myös oikeus viivästyskorkoon.

§ 13

Toimeksiantajan ja laivameklarin välisessä riitatilanteessa yksinomainen toimivalta on Suomen tuomioistuimilla ja sovelletaan Suomen lakia.

§ 14

Pakkotäytäntöperusteiden saamiseksi oikeuskäsittely voi kuitenkin laivameklarin niin halutessa tapahtua maassa, jossa toimeksiantajalla on toimipaikka, jolloin sovelletaan Suomen lakia.

§ 15

Kaikki toimeksiantajan näiden Yleisten ehtojen mukaan laivameklarille antamiin tehtäviin liittyvät oikeustoimet laivameklaria vastaan katsotaan vanhentuneiksi, jos oikeustoimia ei ole aloitettu kahden vuoden sisällä.

§ 16

Vanhentumisaika alkaa siitä päivästä, jolloin toimeksiantaja tuli tietoiseksi vahingosta. Vanhentumisaika alkaa kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona laivameklari on suorittanut kyseisen tehtävän.

§ 17

Korvausvaateen kohteena oleva laivameklari voi milloin tahansa vanhentumisajan kuluessa pidentää sitä ilmoittamalla toimeksiantajalle kirjallisesti. Tätä aikaa voi pidentää entisestään uudella ilmoituksella tai ilmoituksilla.

§ 18

Jos toimeksiantajan korvausvaade vanhentuu, hän menettää oikeuden käyttää korvausvaadetta kuittaustilanteessa laivameklarin kanssa.