Lausunnot

Lausunto väylämaksujen uudistamisesta

LVM on asettanut merenkulun väylämaksujen uudistamista valmistelevan työryhmän toimikaudeksi 6.11.2017–
31.3.2018. Työryhmän tavoitteena on laatia selvitys siitä, onko väylämaksulainsäädäntöä tarpeen uudistaa ja miten mahdollinen uudistaminen tulisi tehdä.

Väylämaksulakia sovelletaan Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua harjoittaviin aluksiin. Väylämaksu suoritetaan, kun alus saapuu ulkomailta Suomen aluevesille tai suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan. Väylämaksu on valtiolle kannettava vero, joka on mitoitettu niin, että sen tuotto kattaa valtion talousarvion kautta rahoitettavan julkisten kulkuväylien ja turvalaitteiden rakentamisen, ylläpidon ja hoidon.

Väylämaksulakia muutettiin vuoden 2015 alusta siten, että väylämaksut puolitettiin vuosiksi 2015–2017. Hallituksen strategisessa ohjelmassa todettiin, että teollisuuden kilpailukykyä turvataan jatkamalla alennettujen väylämaksujen voimassaoloa vielä vuoden 2018 ajan. Eduskunta on hyväksynyt tästä annetun hallituksen esityksen 17.10.2017 (EV95/2017 vp -HE 119/2017 vp).

Väylämaksun alentamisen tavoitteena oli keventää elinkeinoelämän, erityisesti teollisuuden, kustannusrasitetta osana ns. rikkidirektiivin kustannusvaikutusten kompensointia. Samassa yhteydessä väylämaksujärjestelmään tehtiin pieniä rakenteellisia muutoksia, kuten jäänmurtopalveluiden vapauttaminen väylämaksusta sekä alusten aluskäyntikohtaisen enimmäismaksun puolittaminen.

Väylämaksujärjestelmän jatkokehittämisen osalta todettiin, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää vuosien 2015–2017 aikana kokemukset väylämaksun alentamisesta sekä arvioi rakenteellisten uudistusten tarpeen sekä muutosten toteuttamisen edellyttämän aikataulun. Näiden selvitysten perusteella väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksesta voidaan tehdä päätöksiä siten, että mahdollinen uusi järjestelmä voisi tulla voimaan heti vuoden 2019 alusta lähtien.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä merenkulun väylämaksujärjestelmän mahdollisista muutostarpeista. Tietojen kokoamiseksi pyydämme näkemyksiänne seuraavista asioista:
1. Miltä osin nykyinen väylämaksujärjestelmä toimii hyvin?
2. Mitkä ovat väylämaksujärjestelmän merkittävimmät epäkohdat?
3. Miten väylämaksujärjestelmää tulisi uudistaa vuodesta 2019 alkaen, kun väylämaksujen puolitus päättyy?
a. Yleiset kehittämisehdotukset.
b. Miten ympäristönäkökohdat tulisi ottaa huomioon väylämaksujärjestelmässä,
jos järjestelmää uudistetaan?
c. Miten jäänmurtopalveluiden käyttö tulisi ottaa huomioon väylämaksujärjestelmässä, jos järjestelmää uudistetaan?

Suomen Laivameklariliiton lausunto väylämaksujen uudistamisesta 12 2017

Kaikki lausunnot