Uutiset

Lausunto 26.6.2020 valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida lakiesitystä (Ks uutinen LVM:n sivuilla)  ja pyynnöstä toteamme seuraavaa:

Asetusluonnoksen perusteluissa ja asetusluonnoksen 4 § todetaan, että siinä määritellyn ”avustuksen tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetuskapasiteetin riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, suomalaisen tonniston säilymistä sekä mahdollistaa suomalaisten varustamoiden toimintakyky.”

Suomen ulkomaankaupan merikuljetuksista noin 2/3 kulkee ulkomaisten varustamojen kautta. Aluskäyntien perusteella laskettuna ulkomaisten alusten osuus merikuljetuksista on noin 70%. Huoltovarmuuskeskuksen omassa julkaisussa todetaan, että suomalaisten alusten osuus merikuljetuksista vaihtelee rahtilajista riippuen 10 – 50 % välillä (Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – Toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030, Lauri Ojala, 2019, s. 70)

Jos tuki tällä tavoin jo asetustekstissä rajataan ensisijaisesti suomalaista tonnistoa ja suomalaisia varustamoja koskevaksi, se ei enää täytä kahta ensimmäistä kohtaa eli merikuljetuskapasiteetin riittävyyden varmistamista tai luottamuksen palautumista meriliikenteeseen.

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin näkyvät viiveellä tulevan syksyn aikana. Konttien ja aluskapasiteetin saatavuus tulee varsin todennäköisesti laskemaan loppuvuoden aikana. Tukitoimissa tulisi sen vuoksi ennakoida alan kokonaistilanne.

Asetusluonnoksessa on esitetty täysin uusi meriliikenteen tukimuoto, joka toteutuessaan lisää hallinnollista taakkaa yrityksille ja viranomaisille. Tuen hakeminen ja myöntäminen vaatii aivan uusien toimintamallien luomista. Uusien tukimuotojen rakentamisen sijaan valtion tulisi mieluiten käyttää olemassa olevia keinoja meriliikenteen tukemiseen.

Väylämaksujen poisto on koko maan merikuljetuksia koskeva tasapuolinen tukimuoto poikkeustilanteessa. Suomen naapurivaltiot, mm. Viro ovat sen jo toteuttaneet. Suomessa poiston tulisi olla voimassa vähintään 12 kuukautta tai kokonainen kalenterivuosi, jotta sillä on vaikutusta suomalaisten ja ulkomaisten varustamojen toimintaan.

Jos asetusluonnoksen mukainen uusi tukimuoto kuitenkin halutaan ottaa käyttöön, sen tulee olla kaikkien Suomessa toimivien varustamojen haettavissa. Tuen hakukriteerit ja myöntämisperusteet tulee laatia mahdollisimman avoimesti. Niissä ei voi rajata tuen saatavuutta vain suomalaiseen tonnistoon. Hakijoiksi ja tuen saajiksi tulee hyväksyä myös muita kuin vain suomalaisia varustamoja. Hakuprosessin tulee olla avoin ja tuen saajien sekä tuen myöntämiseen liittyvien perustelujen julkisia.

Suomen Laivameklarit ry:n puolesta

Sari Turkkila, toiminnanjohtaja
sari.turkkila@shipbrokers.fi
+358 405263348

Suomen Laivameklarit – Shipbrokers Finland edustaa Suomessa toimivia laivanselvitys-, agentti-, rahtaus- ja linjaliikenneyrityksiä. Yhdistykseen kuuluu 40 suomalaista alan yritystä. Tavoitteemme on edistää jäsenyritysten ja Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten toimintaedellytyksiä. www.shipbrokers.fi

Kaikki uutiset