Shipbrokers Finland

Suomen Laivameklarit Ry, Finlands Skeppsmäklare Rf, Shipbrokers Finland är den ledande branschorganisationen inom sitt område och har som mål att främja medlemsföretagens och den finländska handelssjöfartens verksamhetsförutsättningar i samarbete med inhemska och internationella intressentgrupper.

Förbundet grundades år 1920. Medlemmarna är 40 logistikföretag i sjöfartsbranschen som är finländska eller verkar i Finland. Förbundet hör till branschens internationella paraplyorganisation Fonasba, där Finland är en av de stiftande medlemmarna. Den frakt som förmedlas av medlemmarna i Finlands Skeppsmäklareförbund utgör cirka 70 procent av alla sjötransporter i anslutning till Finlands export och import.

Shipbrokers Finlands medlemsföretag representerar tre olika grupper:

Skeppsklareraren företräder rederiet, befraktaren och/eller fartygets befälhavare i samband med fartygets hamnbesök. Skeppsklarerarens uppgift är att göra fartygsbesöket så smidigt och effektivt som möjligt.

Skeppsklareraren ger kunden ett anbud om att handha fartygets hamnbesök. Anbudet kan inkludera bland annat farledsavgifter, lotsningsavgifter, lasthantering, hamnkostnader och skeppsklarerarens arvode. På basis av anbudet kan skeppsklareraren företräda antingen rederiet, fartyget eller befraktaren. Uppdraget kan gälla ett enskilt hamnbesök eller en längre tid.

Containertrafikens ställning i sjötransporten har stadigt stärkts under de senaste åren. I Finland verkar världens största containerrederier inom linjetrafik genom sina dotterbolag, till exempel Maersk, MSC, CMA CGM och OOCL, som alla är medlemmar i Finlands Skeppsmäklareförbund. En del av medlemsföretagen företräder ett visst containerrederi eller en viss rederigrupp som avtalspartner i Finland. Ett sådant företag är till exempel Niklashipping. Förbundets grova uppskattning är att cirka hälften av Finlands godstrafik till sjöss för närvarande transporteras i containrar.

Linjeagentens uppgift är att skaffa last till det egna rederiets eller den egna linjens fartyg, boka lasten och sköta många praktiska uppgifter i anslutning till transporterna, till exempel dokumentation och fortsatt transport landvägen. Linjeagenten fakturerar och tar ut fraktavgifter för rederiets räkning.

Linjeagenterna står i avtalsförhållande till de rederier de företräder och agerar vanligen med ensamrätt i Östersjöområdet. För att kunna sälja rederiets tjänster måste linjeagenten ha heltäckande kunskaper om sitt marknadsområde och ett omfattande kontaktnätverk med såväl exportörer och importörer som speditörer.

Den tredje gruppen av medlemmar är de traditionella befraktningsmäklarna, som för tillfället är fyra till antalet i Finland: Finnshipping, Helsinki Chartering, Suomi Shipping Services och Thunship. Företagen tillhandahåller omfattande specialkunskaper i sjötransporter för alla som behöver transporttjänster.

Fraktmäklaren hittar laster för fartyg eller fartyg för laster. Mäklaren håller kontinuerlig kontakt med fartygsägarna och lastägarna. Mäklaren informerar lastägarna om rederiernas nya fartyg och rederierna om kommande laster.

Befraktningsmäklarens mål är att hitta nya fartygstyper och därigenom förmånligare alternativ för sina kunder. Befraktningsmäklaren hjälper lastägaren. Genom en mäklare är det lätt att konkurrensutsätta laster eftersom man får in många anbud på en gång. För lastägaren är det alltså effektivare att anlita en mäklare än att själv konkurrensutsätta rederierna.

Det är också enklare för rederier att anlita en mäklare. Till exempel för returlasten måste rederiet vanligen snabbt hitta kunder, och det är effektivare att låta en mäklare hitta möjliga kunder för rederiet än att själv ge sig ut på jakt efter last. Befraktningsmäklaren hjälper båda parterna i avtalsförhandlingarna och medlar i konflikter. Mäklaren har också stor lokalkännedom och marknadskunskap som rederierna och lastägarna kan utnyttja.