Medlemsenkät 2023

Detta är Finlands Skeppsmäklare rf:s medlemsenkät, med vilken man insamlar information i syfte att utveckla förbundets verksamhet. Enkäten kan besvaras av alla personer som jobbar i förbundets medlemsföretag. Svaren behandlas anonymt.


  1. Bakgrundsfråga

  Företag som du representerar


  2. Förbundets styrelseorgans och personers arbete

  Bedöm på skalan 1–5, (1=svag, 2=försvarlig, 3=medelmåttlig, 4=god, 5=utmärkt)

  Förbundets nuvarande styrelse

  Styrelsens nuvarande ordförande, Tomi Rautio

  Förbundets verksamhetsledare, Sari Turkkila


  3. Effektiviteten för förbundets verksamhet

  Bedöm på skalan 1–5 betydelsen och hur bra man lyckats påverka de metoder och åtgärder som listas nedan, (1=svag, 2=försvarlig, 3=medelmåttlig, 4=god, 5=utmärkt)

  Utlåtanden som givits för lagförslag

  Deltagande i branschens arbetsgrupper och nätverk (t.ex. Kommunikationsministeriet, Tullen och Finnpilots samarbetsgrupper)

  Deltagande i utvecklingsprojekt (t.ex. utvecklandet av Nemo)

  Egna projekt, ”Försörjningsberedskapskapaciteten för Finlands sjötransporter” -utredningen

  Deltagande i internationellt samarbete (FONASBA, ECASBA och nordiskt samarbete)


  4. Förbundets kommunikation

  Bedöm på skalan 1–5 kommunikationskanalernas användning och innehåll (1=svag, 2=försvarlig, 3=medelmåttlig, 4=god, 5=utmärkt)

  Förbundets webbsida shipbrokers.fi

  Förbundets medlemssidor

  Shipbrokers Finlands nyhetsbrev (tvåspråkigt medlemsbrev)

  Aktualitetsmeddelanden (meddelanden som skickas direkt till e-posten)

  Sociala medier (LinkedIn, Twitter och Facebook)


  5. Evenemang eller möten som arrangeras av förbundet

  Bedöm på skalan 1–5 nyttigheten av evenemangen nedan, (1=svag, 2=försvarlig, 3=medelmåttlig, 4=god, 5=utmärkt)

  Årsmötet (see nyheten)

  Agenternas kompletteringsskolningsdag

  Call the Agent – October Summit (see nyheten)


  6. Läroanstaltssamarbetet

  Förbundet har under ett års tid strävat att aktivt uppbygga ett samarbete med bräschens läroanstalter på yrkeshögskolenivå i syfte att underlätta tillgången på kunnig arbetskraft. Förbundet har deltagit i läroanstalternas rekryteringsevenemang och verksamhetsledaren har besökt läroanstalterna och föreläst om branschens arbetsmöjligheter. Härtill har man publicerat branschföretagens egna rekryteringssidor.


  7. Utvärdering av ”Shipbrokers’ Dinner” –idén

  I många länder har det på initiativ av skeppmäklarförbund ordnats informella middagar mellan kunderna och mäklarna. Dessa har innefattat ett kort sakinnehålls programpunkt med middagens fokus har ändå varit fri samvaro. Förbundet ansvarar för planeringen av middagskvällen och medlemsföretagen för kostnaderna genom att för sitt företag köpa ett eget bord eller bord till sina gäster. Till exempel Hamburgs Eisbeiessen är ett dylikt evenemang.

  Anser du att det i Finland finns behov för denna typ av evenemang?

  Skulle ditt företag vara intresserat av att delta om denna typ av evenemang skulle ordnas?


  8. Mediapåverkande

  Eftersom en del av medlemsföretagen har framfört önskemål om att förbundet borde aktivera sig gentemot medierna, har styrelsen i år åtagit sig att för förbundet utarbeta en mediekommunikationsstrategi och -plan.


  9. Övrig öppen respons